#The BlackBerry OS

echo theme('blackberry_os'); ?>